Techකතා Live:43 වන වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්

Techකතා 43 වන වැඩසටහන නොවැම්බර් මස 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා සජීවීව පටිගත කෙරුනා. මේ සදහා කාලිංග, බුද්ධික, තිලිණ හා හර්ෂදේව සහභාගි වුණා. සුපුරුදු පරිදි අපේ Chat room එකෙන් Techකතා අසන්නන්ද සජීවීව සම්බන්ධ වුණා.

අද වැඩසටහනින්……………

Nokia N70 එකකට සිංහල දැමීම. (http://sadeepasepala.blogspot.com/2009/09/nokia-
5800.html)
UCSC Real Time unicode convert එක Techකතා Chat එකට දැමීම. (Link to Sadeepa’s MFC)
Wireless Mouse/Keyboard ගැන.
කෑලී කඩපු rar ගොනු වාල දෝෂයක්.
COD6 (Call of Duty) සදහා පරිගනකයක්.
DDR2 වල මිල ඉහලට.
Upload Download කරලා ගෙනල්ලා දාන්න පුලුවන් Antivirus එකක්.
Computer වලට Earth කිරීමෙන් වෙන්න පුලුවන් දෑ.
Windows XP හා Ubuntu ඇති පරිගනකයක Boot නොවීමේ ගැටලුව.
On Board VGA ඇති පරිගනකවල GPU එකට ගනේ CPU එකමද ?
Intel X3100 GMA හොදයිද ?
CCNA හා CCNP සදහා උපකාරක smulation ඇති.
Ubuntu 9.10 සදහා විකල්ප software Nero (http://alternativeto.net/desktop/nero-
burning-rom/?profile=linux&platform=linux)
HDD එකක් කොපමණ පැය ගනක් වැඩ කරයිද ?
Computer 700 පම්ණ ඇති Network එකක් LAN එක Slow වීම.
Web page එකක් Download කිරීමට Java වලින් application එකක් සැදීම.
SLT IP TV වැඩකරනේ කෙසේද ?
Windows 7 (7600) Retail හා Windows 7 RC (7100) අතර වෙනස
Blogger.com වලට ටෙම්ප්ලේට් දැමීම.
HeatSink compund වලට බ්‍රැන්ඩ් එකක්.
1GB RAM වලින් 700MB විතර Windows 7 වලින් බවිතා කිරීම.
TV එකක මුලු තිරය රතුපාට වීමේ ගැටලුව.
Windows 7 හා ZTE මොඩම් ගැටලුව.
Ubuntu සදහා අවෂය File system එක.
Ubuntu Install කිරීමෙන් පසුව Windows Install කිරීම.
Ubuntu uninstall කිරීම.
Google Wave ගැන පැහැදිලි කරන්න.
Windows XP වල එන Remote Desktop යනු කුමක්ද ?
MAC OS සදහා Autocard අදේෂකයක්.
CCNA වලට රැකියා තියනවද ?
PS2 වල Game පරිගනකයේ Play කිරීම. (http://pcsx2.net/, http://www.emulator-
zone.com/doc.php/ps2/neutrinosx2.html, http://www.emulator-
zone.com/doc.php/ps2/ps2emu.html)
PS2 Pal හා NTSC
Mouse එකක් wire එක දික් කිරීම.
Touch Pad වැඩ කරනේ කොහොමද ?
SLT ADSL සදහා Windows 7 වැඩ කරන Router එකක්.
Remotely Hosted Torrent download කියනේ මොකද්ද?
Mobitel 3G වල TV බලනේ කෙසේද ? (http://mobitel.lk/services/internet_gprs.html)
Dedicated Server එකක් හා Shard Server එකක් අතර වෙනස.
Potabal HDD එක ගන්න ලාබම විදිය
128GB USB එකක් හරියට වැඩ නොකිරීම.
Torrent Download කරද්දී Progress එක හරිය නොපෙන්වීම.
DVD වල අනිත්පැත්තේ Labale එක Print කිරීම. (http://en.wikipedia.org/wiki/LightScribe)
Bluescreen එක්ක හේතුව RAM ද ?
Netbeens වල යුනිකේත ගැටලුව.
floAt’s Mobile Agent වැනි Nokia සදහා software එකක්. (http://fma.sourceforge.net/)
gesture controlකියනේ මොකද ?
Amazon ඃ3 service කියනේ මොනවද ? (http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_S3)
Ubuntu Enterprise Cloud (http://www.ubuntu.com/cloud/private)
Ubuntu Local Server එකකින් download කිරීම. (http://releases.ubuntu.schoolnet.lk/)
එදිනෙදා පරිගනක බාවිතාකරන අයට colud service වල වැදගත් කරම්.
Lenovo PC restart වීමේ ගැටලුවක්.
Windows XP SP3 වල සිංහල යුනිකෝඩ් හරියට නොපෙන්වීම.
Add block කිරීමෙන් එම අඩවි වලට අසාදාරනයක් වෙනවාද ?
SLT ADSL වල speed එක අඩුවීමේ ගැටලුව.
CMS ගැන.
Phone දෙකක් wifi හරහා එකට සම්බන්ද කිරීම.
PS2 වල PAL ද NTSC ද හොද ?
Windows 7 රු.12,500
Addmob google මිලදී ගනී.
.NET Mobile version එක Apache 2 ලයිසන් එකෙන් ?
 • Nokia N70 Phone එකට සිංහල යෙදීම. (උපකාරක පුරුක)
 • UCSC Real Time unicode convert එක Techකතා Chat එකට සම්බන්ධ කිරීම. (Link to Sadeepa’s MFC)
 • Wireless Mouse/Keyboard ගැන.
 • කොටස් කරපු  rar ගොනු වල දෝෂයක්.
 • Call of Duty Modern Warfare 2 (CoD6) සදහා සුදුසු පරිගණයක්.
 • DDR2 වල මිල ඉහලට.
 • Download කර ගෙනැවිත් දැමිය හැකි Antivirus App එකක්.
 • Earth කිරීමෙන් Computer වලට වීමට හැකි දෑ.
 • Windows XP හා Ubuntu පිහිටුවා ඇති ඇති පරිගණකයක් Boot නොවීමේ ගැටලුව.
 • On Board VGA ඇති පරිගණක, GPU එක ලෙස පාවිච්චි කරන්නේ පරිගණකයේ CPU (Processor) එකමද ?
 • Intel X3100 GMA හොදයිද ?
 • CCNA හා CCNP සදහා උපකාරක smulation තිබෙන තැන්
 • Ubuntu 9.10 සදහා Nero වලට විකල්ප softwares (උපකාරක පුරුක)
 • HDD එකක් කොපමණ පැය ගනක් වැඩ කරයිද ?
 • Computer 700 පමණ ඇති Network එකක් Slow වීම.
 • Web page එකක් Download කිරීමට Java වලින් application එකක් සැදීම.
 • SLT IP TV වැඩකරනේ කෙසේද ?
 • Windows 7 (7600) Retail හා Windows 7 RC (7100) අතර වෙනස
 • Blogger.com වලට ටෙම්ප්ලේට් (Template) දැමීම.
 • HeatSink compund වලට බ්‍රැන්ඩ් (Brand) එකක්.
 • 1GB RAM වලින් 700MB පමණ Windows 7 පද්ධතිය භාවිතා කිරීම.
 • රූපවාහිනියේ (TV) මුලු තිරයම රතුපාට වීමේ ගැටලුව.
 • Windows 7 හා ZTE මොඩම් ගැටලුව.
 • Ubuntu සදහා අවශ්‍ය File system එක.
 • Ubuntu Install කිරීමෙන් පසුව Windows Install කිරීම.
 • Ubuntu uninstall කිරීම.
 • Google Wave ගැන පැහැදිලි කිරීමක්.
 • Windows XP වල Remote Desktop යනු කුමක්ද ?
 • MAC OS සදහා Autocad ආදේෂකයක්.
 • CCNA වලට රැකියා තිබේද?
 • PS2 සඳහා සෑදූ Games පරිගනකයේ Play කිරීම. (PCX2, Neutrinosx2, PS2emu)
 • PS2 Pal සහ NTSC
 • Mouse එකක් wire එක දික් කිරීම.
 • Touch Pad වැඩ කරනේ කොහොමද ?
 • SLT ADSL සදහා Windows 7 වැඩ කරන Router එකක්.
 • Remotely Hosted Torrent download කියනේ කුමක්ද?
 • Mobitel 3G වලින් TV බලන්නේ කෙසේද ? (උපකාරක පුරුක)
 • Dedicated Server එකක් හා Shard Servers අතර වෙනස.
 • Potabal HDD එකක් ගන්න ලාබම ක්‍රමය
 • 128GB USB එකක් හරියට වැඩ නොකිරීම.
 • Torrent Download කරද්දී Progress එක හරිය නොපෙන්වීම.
 • DVD මත Label Print කිරීම. (LightScribe)
 • Bluescreen වලට හේතුව RAM ද ?
 • Netbeens වල යුනිකේත ගැටලුව.
 • floAt’s Mobile Agent වැනි Nokia සදහා software එකක්.
 • Gesture Control කියන්නේ කුමක්ද ?
 • Amazon S3 service කියනේ කුමක්ද ?
 • Ubuntu Enterprise Cloud
 • Ubuntu Local Server එකකින් download කිරීම. (Download Ubuntu)
 • එදිනෙදා පරිගණක බාවිතාකරන අයට colud service වල වැදගත්කම්.
 • Lenovo PC restart වීමේ ගැටලුවක්.
 • Windows XP SP3 වල සිංහල යුනිකෝඩ් හරියට නොපෙන්වීම.
 • Add block කිරීමෙන් එම අඩවි වලට අසාධාරණයක් වෙනවාද ?
 • SLT ADSL වල speed එක අඩුවීමේ ගැටලුව.
 • CMS ගැන.
 • Phone දෙකක් wifi හරහා එකට සම්බන්ධ කිරීම.
 • Windows 7 රු.12,500 කට
 • Addmob google මිලදී ගනී
 • .NET Mobile version එක Apache 2 ලයිසන් එකෙන් ?
 • High Quality 64Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  [audio:http://www.archive.org/download/TechkathaEP43/Techkatha-EP43-64kbps.mp3]

  [Download MP3 (36MB) or Ogg (44MB)]

 • Low Quality RealAudio (Dial-up අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  මෙයට සවන් දීමට VLC හෝ RealPlayer ඔබේ පරිගනකයේ පිහිටුවා ගන්න.

  [Download ZIP of RAM (6.39MB)]

 • 3 thoughts on “Techකතා Live:43 වන වැඩසටහන සහ පැන-විසඳුම්”

  1. Any one who needs to study for CCNP, CCNA packet tracer is a better simulator.

   But if you need the real experience you can use GNS3 emulator. Its a free product. But you will need to have Cisco IOS image to work it out.

  2. @Touch Pad වැඩ කරනේ කොහොමද ?

   මම මේ ගැන බ්ලොග් සටහනේ විස්තර ටිකක් ලියුවා. තවත් මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.

   ටච් පෑඩ් (TouchPad) වැඩ් කරන හැටි – 1 කොටස
   http://sadeepasepala.blogspot.com/2009/11/touchpad-1.html

   ටච් පෑඩ් (TouchPad) වැඩ් කරන හැටි – 2 කොටස
   http://sadeepasepala.blogspot.com/2009/11/2.html

   [මෙය මුදල් නොගෙවා ප්‍රචාරය කරණ ලද දැන්වීමකි]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.