අස්ට්‍රොලන්තය පළමු වැඩසටහන.

අස්ට්‍රොලන්තය යනු ඇස්ට්‍රොනොමි (astronomy) ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න එන නවතම පොඩ්කාස්ට් එකකි. මෙය young astronomers association හි තිශාන්, මිලාන් හා ඔමිදු ඔබවෙත රැගෙන එනු ලැබේ. World Space Week ගැන ඔබට wsw.skylk.com ඔස්සේ දැනගත හැක.

2013-10-01 19.38.41

 

 

Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න. 

  • High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  • [audio:http://media.blubrry.com/techktha/archive.org/download/AstroLanthayaEP1/Astrolanthaya-EP1.mp3]

    [Download MP3 ZIP (8.6MB) or OGG (10.5MB )]

 

Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher

Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.