ඇස්ට්‍රොනොමි: Astroලන්තය දෙවන වැඩසටහන.

Astroලන්තය යනු ඇස්ට්‍රොනොමි (astronomy) ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න එන නවතම පොඩ්කාස්ට් එකකි. මෙය young astronomers association හි ඔමිදු ප්‍රසන්න මෙම වැඩසටන ඔබවෙත රැගෙන එනු ලැබේ.

ඔබේ අදහස් උදහස් වගේම ගැටළු comment එකක් ලෙස යොදන්න.

World Space Week 2013 – Sri Lanka

 

 

Techකතා sms update ඉදිරියේදීත් ලබාගන්න follow techkatha ලෙස type කොට 40404 වෙත sms කරන්න. 

  • High Quality 56Kbps (Broadband අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා සදහා)
  • [audio:http://media.blubrry.com/techktha/archive.org/download/AstrolanthayaEP2/Astrolanthaya-EP2.mp3]

    [Download MP3 ZIP (19.3MB) or OGG (16.2MB )]

 

Facebook | Twitter | iTunes | iPhone App | Android App | Google Group | Magazine | Google+ | Nokia Internet Radio | TuneIn Radio | Techකතා Mobile Site | Stitcher

Techකතා තවත් අසන්නන් අතරට ගෙන යන්න  අපිට උපකාරයක් ලෙස පහත බොත්තම් ඔබා එය ඔබේ facebook, twitter යහලුවන් සමග බෙදාගන්න.

4 thoughts on “ඇස්ට්‍රොනොමි: Astroලන්තය දෙවන වැඩසටහන.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.