අපිට කතා කරන්නේ මෙහෙමයි…

ඊමේල් – info[at]techkatha.com
Facebook – Group or Page
Twitter – @techkatha
දුරකතනයෙන් නම් 0777-254174 (කාලිංග)