අපිට කතා කරන්නේ මෙහෙමයි…

ඊමේල් – info[at]techkatha.com
Skype – techkatha
දුරකතනයෙන් නම් 0777-254174 (කාලිංග)